بخوانید

خطرات رابطه جنسی مقعدی را بدانید

در تماس مقعدی مدت زمان تماس با ترشحات جنسی بیشتر است و لذا خطر کسب عفونت هم بیشتر خواهد بود. خطرات رابطه جنسی مقعدی   یک...
Loading...