گوشی مخفی راز خیانت شوهر را فاش کرد

0
1200
Loading...


زمانی که گوشی مخفی همسرم را از زیر صندلی خودروی شاسی بلندش بیرون کشیدم و محتویات آن را بررسی کردم، آسمان دور سرم چرخید. آن چه می دیدم را باور نمی کردم . تصاویر زننده زنی در کنار همسرم و پیامک های عاشقانه و هوس آلود در جا میخکوبم کرد! هراسان و عصبانی از پله ها بالا رفتم و …

زن جوان گفت سال ها قبل از ازدواج  » پدر همسرم که کارمند یکی از کتابخانه های شهر بود، مرا در حال مطالعه دیده و زیر نظر گرفته بود. آن زمان خودم را برای شرکت در آزمون کارشناسی آماده می کردم که با این خواستگاری پای سفره عقد نشستم و این گونه زندگی مشترک من و آریا آغاز شد. او در یک شرکت صنایع غذایی کار می کرد و زندگی متوسطی داشت. من به همسرم عشق می ورزیدم و او را عاشقانه دوست داشتم، به همین خاطر با قناعت و صبوری همه تلاشم را برای پیشرفت همسرم به کار می گرفتم تا این که با ارثیه پدرم و فروش طلاهایم منزلی خریدیم ولی همسرم اصرار داشت خودروی پرایدش را نیز تعویض کند. اگرچه من مخالف بودم ولی برای خوشحالی همسرم سکوت کردم و او یک خودروی شاسی بلند خارجی خرید

یک ماه بعد از این ماجرا، روزی همسرم به خانه آمد و در حالی که با زنی آن سوی خط تلفن قرار می گذاشت، به من گفت: پشت چراغ قرمز با خودرویی تصادف کردم که راننده آن زن است. وحشت زده پرسیدم: خودت طوری نشدی؟ وقتی همسرم را سالم دیدم خدا را شکر کردم و گفتم: خسارت ماشین فدای سرت!

قرار بود آن زن جوان خسارت خودروی همسرم را پرداخت کند و به همین دلیل مدام تلفنی با یکدیگر در تماس بودند تا این که آرام آرام حرکات و رفتار آریا تغییر کرد. با آن که پس از شیوع ویروس کرونا خانه نشین شده بود اما تلفن هایش را در بیرون از خانه پاسخ می داد و به بهانه های مختلف منزل را ترک می کرد. ابتدا اهمیتی نمی دادم و تصور می کردم با دوستان یا همکارانش قرار ملاقات دارد ولی رابطه عاطفی ما هر روز سردتر و رفتارهای آریا مشکوک تر می شد

Loading...

سالها عاشقانه در کنار همسرم و دو فرزندم زندگی کرده بودم اما وسوسه عجیبی به ذهنم خطور کرده بود. با خودم عهد کردم اجازه ندهم هیچ چیزی این زندگی شیرین را خراب کند، تا این که وقتی همسرم و فرزندانم خواب بودند به پارکینگ رفتم و خودروی همسرم را زیر و رو کردم که ناگهان یک گوشی زیر صندلی راننده پیدا کردم . گوشی رمز نداشت و من با حیرت و وحشت زده به تصاویری نگاه می کردم که همسرم را در کنار زنی بصورت برهنه و وضعیت ناجور دیدم !

وضعیت زننده این تصاویر و پیامک های عاشقانه دنیا را روی سرم خراب کرد. باورم نمی شد همسرم به من خیانت کرده باشد. اشک ریزان و عصبانی از پله ها بالا رفتم و از همسرم توضیح خواستم. او با دیدن گوشی حقیقت ماجرا را فاش کرد و گفت که فریب طنازی های زن جوانی را خورده است که با او تصادف کرده بود که کار به اینجا رسیده است .

همسرم گفت که آن زن به بهانه پرداخت خسارت خودرو او را به مکان های خلوت کشانده و با شیوه های حیله گرانه به دام انداخته است . همسرم هم با آن که قصد ارتباط با او را نداشته ، در نهایت وارد یک رابطه هوس آلود شده. با این حال ، بارها تصمیم به قطع این رابطه گرفته اما آن زن تهدیدش کرده که ماجرای این روابط شیطانی را برای همسرت بازگو می کنم و …

خلاصه، همان روز با شماره آن زن غریبه تماس گرفتم تا از همه چیز مطلع شوم ولی او با بی حیایی و بی شرمی گفت با شوهرم رابطه دارد و مقصر او نیست بلکه همسر هوسران من است که با او رابطه داتشته است

حالا میخواهم از خیانت همسرم و آن زن خیابانی شکایت کنم

Loading...

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here